الماس مصنوعی (Synthetic diamond): اولین بار چگونه پدید آمد؟

الماس مصنوعی (Synthetic diamond)

جنرال الکتریک در سال ۱۹۵۴ برای اولین بار با استفاده از گرافیت در فشار ۵۰ تا ۶۰ کیلو بار و دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد توانست الماس مصنوعی بسازد.

الماس از کربن خالص تشکیل شده و سیستم تبلور آن کوبیک است. وزن مخصوص الماس ۵/۳ ،ضریب شکست آن ۴۲/۲ و سختی آن در مقیاس موس، مساوی ۱۰ می باشد.

 

ادامه مطلب